Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Regionální Centrum APA součástí Implementace dlouhodobého záměru Olomouckého kraje

Regionální Centrum APA součástí Implementace dlouhodobého záměru Olomouckého kraje

Cílem činnosti Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) v realizaci projektu IDZOK je podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit. RC APA bude pokračovat v rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Bude i nadále inovovat stávající systém individuální integrace v běžných školách rozšířením současného systému poradenských služeb pro zařazování žáků se SVP, zařazením jednotného postupu a metodiky práce v inkluzivní tělesné výchově (ITV) a implementací systému peer tutoringu do školní TV.

Konkrétně bude aktivita zaměřena např. na témata:

  • Optimalizace pohybového režimu pro potřeby žáků (diferencované pro různé obory vzdělání, specifická nebo jednostranná zátěž, nápravná cvičení)
  • Zdravý životní styl, výchova ke zdraví (např. žáci s metabolickým syndromem, obezitou)
  • Zdravotní způsobilost – schopnost absolvovat výuku v plném rozsahu (odborný výcvik, praxe), jako předpoklad pro uplatnění na trhu práce 

 

Realizaci aktivity garantuje již dříve nastavený celokrajský systém Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) z předchozích implementačních projektů a jeho spolupráce s FTK UP Olomouc a s PPP a SPC Olomouckého kraje. Nadále bude podporována a případně i rozšiřována síť Center pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání na jednotlivých SŠ (3) a při střediscích volného času (3). Jednotliví terénní pracovníci, Regionální konzultanti APA budou mít na starosti podporu pedagogických pracovníků přímo na spolupracujících školách.

 

V RC APA bude působit vedoucí centra, odborný garant pro realizaci vzdělávacích seminářů, 4 Regionální konzultanti APA, terénní pracovníci působící v jednotlivých subregionech kraje (bývalých okresech – při pobočkách PPP a SPC v OK), kteří realizují přímý dopad na cílovou skupinu, a to formou podpory pedagogických pracovníků přímo v konkrétním edukačním prostředí, tedy v prostředí školy při vyučování, tvorbě a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů (IVP), aktivním zapojení žáků do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Tato síť poradenských míst bude k dispozici pedagogům, žákům i rodičům. Tým je doplněn o odborného garanta zodpovědného za systémové propojení se školskými poradenskými zařízeními a odborným garantem pro podporu výuky mimo prostory určené pro vzdělávání (kurzy, výlety, exkurze, praktická výuka mimo školy). Problematiku realizace a náplně vzdělávacích seminářů řeší Odborný garant RC APA.


Realizační tým RC APA IDZOK

Vedoucí RC APA | Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. | ondrej.jesina@upol.cz
Odborný garant RC APA  | PhDr., Mgr. Martin Lajza  | martin.lajza@upol.cz
Regionální konzultant RC APA | Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. | ladiskav.baloun@upol.cz
Regionální konzultant RC APA | Mgr. Adam Jarmar  | adam.jarmar@upol.cz
Regionální konzultant RC APA | Mgr. Eliška Vodáková  | eliska.vodakova@upol.cz
Regionální konzultant RC APA | Mgr. Gabriela Adámková  | gabriela.adamkova@upol.cz
Odborný garant APA – spolupráce ŠPZ | Mgr. Klára Botková  | klara.botkova@upol.cz
Odborný garant APA – kurzovní výuka | Mgr. Daniel Mikeška  | daniel.mikeska@upol.cz Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL